Expertisegebied

Expertisegebied

LEGAL 230 heeft een bewuste keuze gemaakt :

Wij bieden alleen juridische vertalingen, uitsluitend voor de juridische beroepssector.

Wij zijn van mening dat het moeilijk genoeg is om deskundig te zijn op verschillende gebieden, vooral als het gaat om het vertalen van documenten die veel juridische termen bevatten en die in de moedertaal moeten worden getranscribeerd (een professionele vertaler vertaalt uitsluitend in zijn of haar moedertaal, n.v.d.r.).

Het vak van juridisch vertaler vereist vaardigheden en een opleiding afgestemd op de juridische beroepsgroep. De vertaler is deskundig binnen een bepaald rechtsgebied en kan werken onder tijdsdruk, beheerst de finesses van het vak en maakt gebruik van lexicons en terminologieën.

Door de constante ontwikkelingen betreffende transnationale aktes, verdragen, wetten en overeenkomsten, enz. is de kennis van een gespecialiseerde vertaler onontbeerlijk voor een goed begrip van uw juridische documenten. Dit type vertaling is geheel anders dan een algemene vertaling en vereist heel andere vaardigheden.

Een complexe klus

De diensten van een expert zijn essentieel omdat juridische vertalingen complex zijn en vaak worden er grote zaken op het spel gezet. De teams van LEGAL 230 bestaan uit specialisten in juridische vertalingen, ervaren professionals die allen een bewezen bekwaamheid hebben binnen een bepaald rechtsgebied.

Dankzij onze regelmatige tests kunnen wij u een getrouwe weergave van uw documenten garanderen die aan uw verwachtingen voldoen. Onze teams zijn in staat om alle soorten documenten te vertalen die betrekking hebben op verschillende rechtsgebieden: ondernemingsrecht, vastgoedrecht, geschillenrecht, belastingrecht, arbitragerecht, enz.

Wij zorgen ervoor dat onze teams bijzondere aandacht besteden aan de keuze van de terminologie, aan de lexicons die wij hen ter beschikking stellen en uiteraard aan de uiterste vertrouwelijkheid die gepaard gaat met de uitwisseling van gegevens en bestanden. Voor dit doel hebben we een beveiligd Tier 3-portal opgezet dat de gegevensoverdracht buiten de conventionele kanalen (e-mail, enz.) garandeert.

Naleving van deze regels is essentieel en we zijn compromisloos op deze verschillende punten.

LEGAL 230 levert u een kwaliteitsvolle juridische vertalingen die accuraat zijn en in overeenstemming met het brondocument, met respect voor de terminologie die uiterst belangrijk is voor dit vakgebied.

GEDEFINIEERDE VOORWAARDEN

LEGAL 230 respecteert de door u gedefinieerde voorwaarden.

LEGAL 230 zorgt ervoor dat aan uw redactionele eisen wordt voldaan (gebruik van hoofdletters, naleving van gedefinieerde termen, enz.)

Tijd is ook een belangrijke factor, we weten immers dat uw gesprekspartners niet zullen wachten en dat het behalen van deadlines van groot belang is. Daarom heeft LEGAL 230 tools ontwikkeld voor het automatiseren van taken, via ons beveiligd Tier 3-platform, waarmee we de snelheid van de uitwisselingen kunnen verhogen, maar vooral ook de voortgang van een dossier kunnen bewaken en stappen kunnen ondernemen om levertijden te garanderen die volledig in overeenstemming zijn met uw initiële verzoek.

LEGAL 230 ziet uw tevredenheid als een drijfveer, het is ons engagement u van dienst te zijn.

AL 230: Expert Translation Boutique, 24 uur per etmaal, 7 dagen per week bereikbaar om u van dienst te zijn.

Arbeidsrecht
Collectieve arbeidsovereenkomst
Ethische code
Functiebeschrijvingen
Beloningsbeleid
Taakomschrijving
Verzekeringsdocumenten
Ontslagbrief
Sociale zekerheidsdocumenten
Arbeidsovereenkomst
Publiekrecht
Stedenbouwkunde
Transport
Energie
Milieu
Zeerecht
Ondernemingsrecht
Administratieve aktes
Statuten
Aandeelhoudersovereenkomst
Volmachten
Notulen van de Raad van Bestuur
Uittreksel uit het HR (K-Bis)
MVO-documenten
SPA's (koopovereenkomsten)
Affidavit
Volmacht/Mandaat
Geheimhoudingsverklaring
Financieel Recht
Kredietovereenkomst
Securitisatiecontract
Algemene voorwaarden
Formulier voor het openen van een rekening
Bankgarantie
Inschrijvingsformulier
Verzekeringspolis
Leningsovereenkomst
Borgstelling bank
Belastingrecht
Verrekenprijs
Naheffing
Register van de algemene vergadering
Fiscale ruiling
Naheffingsaanslag
Vastgoedrecht
Agentuurovereenkomst
Verkoopakte
Exploitatiecontract
Verkoopcontract
Huurcontract
Conformiteitsprocedures
Juridisch - Technisch
Mijnbouwcontract
Onderhoudscontract
Licentieovereenkomst
Concessie
Olie/gas
Duurzame ontwikkeling
Handelsrecht
Algemene aankoopvoorwaarden
Distributie-, franchise- en agentuurovereenkomsten
Algemene verkoopvoorwaarden
Besluit van de mededingingsautoriteit
Besluit van de mededingingsautoriteit
Strafrecht
Rogatoire commissie
Procedurele akte
Betekening
Beslissing van het Hof van Beroep
Dagvaardingen
Verzoekschriften
Beschikkingen
Geschillenbeslechting
Memories
Verzoek om arbitrage
Conclusies
Arbitrale uitspraak
Gerechtelijke besluit
Administratief recht/ Administratieve akten
Verzoekschriften
Beschikkingen
Beschikkingen Vragen en antwoorden inzake administratief recht
Beschikkingen
IP/IT
Privacybeleid
Patenten
Merklicentieovereenkomsten
Auteursrecht
Juridisch - Diversen
Administratieve documenten
Testamenten
Juridische website
Persartikelen
Juridische nieuwsbrief
Uittreksel uit het strafregister
Notariële akten
Correspondentie
Inschrijvingsbewijs
Identiteitsdocumenten