Algemene Verkoopvoorwaarden

VERTALING : Algemene Verkoopvoorwaarden

1. Onderwerp

Alle bij LEGAL 230 bestelde diensten impliceren de aanvaarding van de onderstaande voorwaarden, onverminderd eventuele voorwaarden van de Klant die afwijken van of in strijd zijn met die van LEGAL 230 en waarvan de Klant bij voorbaat en zonder voorbehoud uitdrukkelijk afstand doet.

2. Tarieven

De tarieven zijn alleen van toepassing op werkzaamheden die onder normale omstandigheden worden uitgevoerd. Zij zijn louter indicatief. In geval van moeilijkheden die voortvloeien uit een slechte redactie van de oorspronkelijke tekst, handgeschreven tekst, afgezonderde tekstpassages, onderbroken tekst, woorden zonder context, tabellen, samenvattingen, naamlijsten, lijsten van onderdelen, fotobijschriften, plannen en tekeningen, vertalingen van magneetbanden, kan een speciaal verhoogd tarief in de offerte worden opgenomen.

Indien de klant leveringen op zeer korte termijn vereist, zal het hogere tarief voor urgente leveringen van toepassing zijn en in de offerte worden opgenomen.

De vertaling van documenten kan alleen van start gaan na de ontvangst van een aankooporder, een ondertekende offerte, een overeenkomst per e-mail of een akkoord via ons beveiligd platform

3. Verbintenissen van de klant

De teksten worden door de klant in drukvorm, getypt op papier of in digitale vorm aangeleverd. Ze gaan vergezeld van alle informatie die door de klant relevant en belangrijk wordt geacht. Indien een specifieke terminologie in acht moet worden genomen, verbindt de klant zich ertoe woordenlijsten en/of referentieteksten ter beschikking te stellen. Alle relevante informatie zal nuttig en noodzakelijk zijn voor het succesvol en vakkundig uitvoeren van de opdracht.

De klant verbindt zich ertoe de te vertalen teksten in hun definitieve vorm en tijdig ter beschikking te stellen. Hij of zij verbindt zich er tevens toe om eventuele technische vragen van LEGAL 230 te beantwoorden. In geval van wijzigingen in het brondocument tijdens het vertaalproces zal de klant LEGAL 230 via alle middelen een versie toezenden waarin de wijzigingen zijn aangegeven.

4. Verbintenissen van LEGAL 230

LEGAL 230 verbindt zich ertoe elke vertaling die het aanneemt door vakmensen te laten uitvoeren. Overeenkomstig het contractenrecht dient de vertaling van een deugdelijke en vakkundige kwaliteit te zijn. LEGAL 230 verbindt zich ertoe vertrouwelijk om te gaan met alle documenten en gegevens die haar worden toevertrouwd. LEGAL 230 verbindt zich er tevens toe een kwaliteitscontrole en/of revisie van het vertaalde document uit te voeren, overeenkomstig de wensen van de klant.

5. Betalingsvoorwaarden

De tarieven zijn vastgesteld op basis van het aantal woorden volgens een in euro opgestelde offerte, exclusief btw. Het minimumbedrag van een factuur is 90 euro exclusief btw. De facturen dienen bij ontvangst netto, zonder korting en contant te worden betaald.

Elke te late betaling leidt automatisch tot de toepassing van een vertragingsrente van 1,52% per maand, zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

Indien voor de inning van een schuldvordering tevens de tussenkomst van een gemachtigde of de instelling van een rechtsvordering vereist is, wordt het bedrag van deze schuldvordering bij wijze van strafbeding verhoogd met 10% plus het bedrag van de gemaakte kosten.

Voor elke eerste bestelling en voor elk bedrag van meer dan 2.500 euro exclusief btw wordt een voorschot van 50% gevraagd bij aanname van de bestelling.

In geval van annulering van een bestelling, worden de annuleringskosten berekend op basis van de werkelijk verleende dienst.

6. Aansprakelijkheid van Legal 230

Op straffe van niet-ontvankelijkheid moet elke betwisting betreffende de kwaliteit of de oplevering van het bestelde werk per brief met ontvangstbewijs worden geformuleerd binnen 8 dagen na de oplevering van het werk.

Geen enkele klacht kan de inhouding van de gehele of van een gedeelte van de betaling rechtvaardigen. Geen enkele schadevergoeding is afdwingbaar ten overstaan van LEGAL 230.

De uitvoering van de opdracht van LEGAL 230 beperkt zich tot de vertaling van documenten en niet tot de validatie of de revisie van de inhoud ervan. Het kan niet aansprakelijk worden gesteld indien de brontekst geen goede vertaling toelaat of indien de termijnen door overmacht niet in acht kunnen worden genomen.

De aansprakelijkheid van LEGAL 230 is beperkt tot het bedrag van de desbetreffende factuur of de totale waarde van de overeenkomst. In geen geval kan de verantwoordelijkheid van LEGAL 230 verder gaan dan het bedrag van de prestatie en het gefactureerde bedrag.

7. Geschillen

In geval van een geschil is alleen de Rechtbank van Koophandel van Parijs bevoegd, zelfs in geval van meer dan één verweerder of een oproep tot waarborg.

TOLKDIENSTEN : Algemene verkoopvoorwaarden

1. Onderwerp

Alle bij LEGAL 230 bestelde diensten impliceren de aanvaarding van de onderstaande voorwaarden, onverminderd eventuele voorwaarden van de klant die afwijken van of in strijd zijn met die van LEGAL 230 en waarvan de Klant bij voorbaat en zonder voorbehoud uitdrukkelijk afstand doet.

2. Tarieven

Het op de offerte vermelde tarief is gegarandeerd, onder voorbehoud van ontvangst van uw aankooporder. De tarieven kunnen worden verhoogd naar gelang de kosten voor een spoedbehandeling.

Als uw bestelling wordt geplaatst binnen een tijdsbestek dat te kort is om de gevraagde diensten uit te voeren of indien de verstrekte documentatie ontoereikend is, behoudt LEGAL 230 zich het recht voor om de overeenkomst te weigeren en om eventuele administratieve kosten in rekening te brengen. Elke wijziging van de bestelde dienst zal het voorwerp zijn van een nieuwe overeenkomst. Alle bevestigde offertes dienen in hun geheel te worden betaald. Beschadigd of niet teruggebracht materiaal zal worden gefactureerd tegen het op de offerte vermelde tarief.

3. Verbintenissen van de klant

De klant verbindt zich ertoe de documentatie betreffende de vertolking tijdig ter beschikking te stellen. Hij of zij verbindt zich er tevens toe de door LEGAL 230 gestelde vragen te beantwoorden.

Deze documentatie zal vergezeld gaan van alle door de klant relevant geachte informatie. Wanneer een specifieke terminologie moet worden gerespecteerd, verbindt de klant zich ertoe glossaria, woordenlijsten en/of referentieteksten te verstrekken.

Verzendkosten: De verzendkosten voor documentatie met betrekking tot het evenement en/of bedrijf zijn ten laste van de klant.

4. Verbintenissen van LEGAL 230

LEGAL 230 verbindt zich ertoe om alle door haar aanvaarde tolkopdrachten door vakmensen te laten uitvoeren. Overeenkomstig het contractenrecht dient de vertolking van een deugdelijke en vakkundige kwaliteit te zijn. LEGAL 230 verbindt zich tot geheimhouding van alle aan haar toevertrouwde documenten. LEGAL 230 verbindt zich er tevens toe de efficiëntie en kwaliteit van haar prestaties te meten door middel van een kwaliteitscontrole.

5. Betalingsvoorwaarden

De tarieven zijn gebaseerd op het aantal dagen (of ½ dag) waarop de dienst wordt verricht. De facturen dienen bij ontvangst netto, zonder korting en contant te worden betaald.

Elke te late betaling leidt van rechtswege tot de toepassing van een vertragingsrente van 1,52% per maand zonder voorafgaande aanmaning.

Indien voor de inning van een schuldvordering tevens de tussenkomst van een gemachtigde of de instelling van een rechtsvordering vereist is, wordt het bedrag van deze schuldvordering bij wijze van strafbeding verhoogd met 10% plus het bedrag van de gemaakte kosten.

Voor elke eerste bestelling en voor elk bedrag van meer dan 2.500 euro exclusief btw wordt een voorschot van 50% gevraagd bij aanname van de bestelling.

In geval van annulering van een bestelling zijn de annuleringskosten gelijk aan de kosten die zijn gemaakt om de dienst voor te bereiden.

6. Aansprakelijkheid van LEGAL 230

Op straffe van niet-ontvankelijkheid moet elke betwisting over de kwaliteit van de bestelde dienst per brief met ontvangstbewijs worden geformuleerd binnen 8 dagen na de datum van de voltooiing ervan.

Geen enkele klacht kan inhouding van het gehele of een deel van het te betalen bedrag rechtvaardigen. Geen enkele schadevergoeding is afdwingbaar ten overstaan van LEGAL 230.

De uitvoering van de opdracht door LEGAL 230 beperkt zich tot de vertolking tijdens bijeenkomsten en niet tot de inhoud ervan.

De aansprakelijkheid van LEGAL 230 beperkt zich tot het voor de dienst in rekening gebrachte bedrag.

7. Geschillen

In geval van een geschil is alleen de Rechtbank van Koophandel van Parijs bevoegd, zelfs in geval van meer dan één verweerder of een oproep tot waarborg.

Transcriptie: Algemene verkoopvoorwaarden

1. Onderwerp

Alle bij LEGAL 230 bestelde diensten impliceren de aanvaarding van de onderstaande voorwaarden, onverminderd afwijkende of tegengestelde voorwaarden van de klant ten opzichte van LEGAL 230, waarvan de klant bij voorbaat en zonder voorbehoud uitdrukkelijk afstand heeft gedaan.

2. Tarieven

Het in de offerte vermelde tarief is gegarandeerd, onder voorbehoud van ontvangst van de aankooporder voorafgaand aan de aangegeven datum. Indien deze termijn niet in acht wordt genomen, kunnen de tarieven worden verhoogd naar gelang de kosten voor een spoedopdracht. Als uw bestelling wordt geplaatst binnen een tijdsbestek dat te kort is om de gevraagde diensten uit te voeren of indien de verstrekte documentatie ontoereikend is, behoudt LEGAL 230 zich het recht voor om de overeenkomst te weigeren en om eventuele administratieve kosten in rekening te brengen. Elke wijziging van de bestelde dienst zal het voorwerp zijn van een nieuwe overeenkomst.

3. Verbintenissen van de klant

De klant verplicht zich ertoe om in voorkomend geval de noodzakelijke documentatie te verschaffen en alle door LEGAL 230 gestelde vragen te beantwoorden.

4. Verbintenissen van LEGAL 230

LEGAL 230 verbindt zich ertoe alle opdrachten voor transcripties door vakmensen te laten uitvoeren. Overeenkomstig het contractenrecht dient de transcriptie van een deugdelijke en vakkundige kwaliteit te zijn. LEGAL 230 verbindt zich tot geheimhouding van alle aan haar toevertrouwde documenten. LEGAL 230 verbindt zich er tevens toe zo nodig een kwaliteitscontrole en/of revisie van de transcriptie uit te voeren.

5. Betalingsvoorwaarden

De tarieven zijn vastgesteld op basis van een forfaitair bedrag bij offerte. De facturen dienen bij ontvangst netto, zonder korting en contant te worden betaald.

Elke te late betaling leidt van rechtswege tot de toepassing van een vertragingsrente van 1,52% per maand zonder voorafgaande aanmaning.

Indien voor de inning van een schuldvordering tevens de tussenkomst van een gemachtigde of de instelling van een rechtsvordering vereist is, wordt het bedrag van deze schuldvordering bij wijze van strafbeding verhoogd met 10% plus het bedrag van de gemaakte kosten.

Voor elke eerste bestelling en voor elk bedrag van meer dan 2.500 euro exclusief btw, dient bij aanname van de bestelling een voorschot van 50% te worden betaald.

In geval van annulering van een bestelling worden annuleringskosten in rekening gebracht.

6. Aansprakelijkheid van LEGAL 230

Op straffe van niet-ontvankelijkheid moet elke betwisting betreffende de kwaliteit of de oplevering van het bestelde werk per brief met ontvangstbewijs worden geformuleerd binnen 8 dagen na de oplevering van het werk. Daartoe wordt enkel de verzenddatum vanaf de kantoren van LEGAL 230 in aanmerking genomen.

Geen enkele klacht kan inhouding van het gehele of een deel van het te betalen bedrag rechtvaardigen. Geen enkele schadevergoeding is afdwingbaar ten overstaan van LEGAL 230.

De uitvoering van de opdracht door LEGAL 230 beperkt zich tot de transcriptie van de besprekingen en niet tot de inhoud ervan.

De aansprakelijkheid van LEGAL 230 is beperkt tot het voor het project gefactureerde bedrag.

7. Geschillen

In geval van een geschil is alleen de Rechtbank van Koophandel van Parijs bevoegd, zelfs in geval van meer dan één verweerder of een oproep tot waarborg.